Filosofie

De beleggingsfilosofie van het Fonds is gebaseerd op de principes van Value Investing. Bij Value Investing worden aandelen gezien als gedeeltelijke eigendomsbewijzen van bedrijven. De waarde van een aandeel wordt in theorie bepaald door de toekomstige cashflows naar het heden te verdisconteren. Bij Value Investing wordt geïnvesteerd in aandelen die ondergewaardeerd zijn t.o.v. een conservatieve inschatting van de toekomstige cashflows. Het verschil tussen de conservatieve inschatting van de cashflows en de huidige aandelenkoers wordt de Margin of Safety genoemd. Het inschatten van de toekomstige cashflows wordt gedaan door een fundamentele analyse van het bedrijf, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van primaire bronnen, zoals het jaarverslag. Het inschatten van de toekomstige cashflow van een bedrijf kan nooit perfect worden gedaan. Daarom is het belangrijk om een aanzienlijk grote Margin of Safety in acht te nemen.

Het waarderen van een bedrijf wordt in grote lijnen op 3 verschillende wijzen gedaan:
1. Een fundamentele inschatting maken van de omzetten die behaald gaan worden, de bijbehorende vaste en variabele kosten, om vervolgens bij de winst uit te komen. Vervolgens moet er een inschatting worden gemaakt van hoeveel keer de winst (Multiple) er door de markt voor het bedrijf zal worden betaald. De Multiple kan daarbij absoluut worden ingeschat als relatief t.o.v. de Markt danwel sectorgenoten.

2. Door een analyse van soortgelijke bedrijven en concurrenten te doen kan er beter zicht op de winstgevendheid van het bedrijf worden verkregen. Daarnaast kunnen er waardevolle inzichten volgen uit het relatief beoordelen van de businessmodellen van concurrenten en/of sectorgenoten. Uit een dergelijke analyse volgt ook de Multiple die voor bedrijven uit een sector door de markt worden betaald.

3. Een waardering op basis van historische kostprijs oftewel het totaal geïnvesteerde kapitaal zoals het op de balans van het bedrijf wordt bijgehouden. Veelal is dit een analyse methode dat relevant is bij bedrijven met veel reële activa op de balans en bijvoorbeeld niet bij ‘asset light’ bedrijven, zoals IT bedrijven. Van de 3 methodes is dit de minst gebezigde en minst relevante.

Een portefeuille dat bestaat uit ondergewaardeerde aandelen die aangeschaft zijn met een Margin of Safety biedt naast een lager risico ook een hoger rendement dan een passieve aandelenindex belegging. Dit is de kern van het Value Investeren. Wanneer de beurs daalt, bijvoorbeeld door een recessie, is het onvermijdelijk dat ook een portefeuille van value aandelen in waarde zal dalen. Wat goedkoop is wordt dan nog goedkoper.
De beste manier om door zo’n periode heen te komen is door directe cashflows in het Fonds te genereren. Dit is wat Warren Buffett met Berkshire Hathaway heeft gecreëerd. Dan worden de maandelijkse schommelingen gedempt en is er cash om bij te kopen op dalingen. Het Foreward Value+ Fund gaat dit doen d.m.v. actieve handelsstrategieën. Op korte termijn wordt de prijs van een aandeel bepaald door vraag en aanbod. Deze prijs kan flink afwijken van de fundamentele waarde van een aandeel.

Door te focussen op de aandelen in de markt waar veel handel is, kan er met korte termijn handelsstrategieën op een structurele manier rendement worden gemaakt. Hierbij wordt er veelal met derivaten gehandeld. Door het korte termijn karakter van deze handel kan er goed worden ingespeeld op thema’s die in de markt spelen. Ook kan hiermee het marktrisico van het Fund worden verkleind door bijvoorbeeld het marktrisico tijdelijk te hedgen. Dan wordt door de verkoop van futurecontracten de daling van de index afgeschermd. Hiermee kan het Fonds een outperformance t.o.v. de MSCI World leveren.